NFsec Logo

Uciekinier z zastrzeżonej powłoki

18/09/2018 w Bezpieczeństwo, Pen Test Brak komentarzy.  (artykuł nr 666, ilość słów: 930)

J

eśli powłoka bash zostanie uruchomiona jako rbash (link symboliczny) lub z opcjami --restricted lub -r – to przejdzie w tryb ograniczony. Ograniczona powłoka służy do umieszczania użytkowników w bardziej kontrolowanym środowisku niż jej standardowy wariant. Zachowuje się identycznie jak bash z poniższymi ograniczeniami:

 • Zmiana katalogów za pomocą wbudowanego polecenia cd,
 • Ustawienie lub resetowanie zmiennych typu: SHELL, PATH, ENV lub BASH_ENV,
 • Wydawanie poleceń zwierających znaki slash ( „/” ),
 • Przekierowywanie danych wyjściowych za pomocą operatorów typu: „>”, „>|”, „<>”, „>&” oraz „>>”,
 • Wyłączanie restrykcji zmiennych środowiskowych za pomocą poleceń 'set +r' lub 'set +o',
 • I wiele innych.

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której chcemy umożliwić normalnemu użytkownikowi tylko wykonywanie konkretnych poleceń w powłoce. Na przykład użytkownik o loginie prisonbreak powinien mieć tylko możliwość wykonywania poleceń typu gzip oraz gunzip. Normalny użytkownik powłoki posiada uprawnienia do wykonywania poleceń znajdujących się w ścieżkach /bin, /usr/bin oraz /usr/local/bin. W celu usunięcia tych uprawnień oraz nałożenia restrykcji na użytkownika, aby mógł wykonywać zdefiniowany przez nas zestaw poleceń powinniśmy wykonać mniej więcej następujące kroki:

0. Sprawdzić czy rbash jest dostępna jako powłoka systemu:

root@darkstar:~# ls -al /bin/rbash
lrwxrwxrwx 1 root root 4 May 16 2017 /bin/rbash -> bash

Jeśli nie – możemy ją dodać za pomocą polecenia:

ln -s /bin/bash /bin/rbash

lub

cp /bin/bash /bin/rbash

1. Sprawdzić czy rbash jest na liście powłok systemu do wyboru:

root@darkstar:~# cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/tmux
/usr/bin/screen

Jeśli nie – możemy ją dodać za pomocą polecenia:

echo "/bin/rbash" >> /etc/shells

2. Przypisać powłokę rbash użytkownikowi:

Jeśli jest to nowy użytkownik:

useradd -s /bin/rbash prisonbreak

Jeśli jest to istniejący użytkownik:

usermod -s /bin/rbash prisonbreak

3. Ustawić ścieżkę do wykonywania programów:

Jeśli sprawdzimy ustawienia na tym etapie to prisonbreak nadal może wykonywać wszystkie polecenia umieszczone w systemie m.in. w /usr/local/sbin, /usr/local/bin, /usr/sbin, /usr/bin, /sbin, /bin, /usr/games, /usr/local/games, /snap/bin. Ścieżki te ustawiane są ze zmiennej środowiskowej $PATH. Zazwyczaj jest ona ustawiana dla użytkownika w pliku .bash_profile lub .bashrc (lub globalnie /etc/profile) . Dla naszego użytkownika plik ten powinien przyjąć wartość:

PATH=$HOME/bin
typeset -r PATH
export PATH

Od tego momentu użytkownik prisonbreak powinien być zamknięty w środowisku „chroot” nie mogąc wykonywać żadnych programów spoza katalogu domowego /home/prisonbreak/bin:

prisonbreak@darkstar:~$ w
-rbash: /usr/lib/command-not-found: restricted: cannot specify `/' in command names
prisonbreak@darkstar:~$ ls
-rbash: /usr/lib/command-not-found: restricted: cannot specify `/' in command names

Dalsza konfiguracja środowiska powinna pamiętać o paru rzeczach w innym przypadku istnieje możliwość ucieczki z naszej, zastrzeżonej powłoki.

4. Blokada nadpisania zmiennej środowiskowej $PATH:

Jeśli pozostawimy możliwość nadpisania zmiennej środowiskowej $PATH – na przykład przez edycję pliku .bash_profile to użytkownik będzie w stanie zmienić ją na swoją wartość. W celu uniknięcia tego powinniśmy ustawić bit niezmienności na tym pliku:

chattr +i /home/prisonbreak/.bash_profile

5. Blokada zapisu do ścieżki wykonywania programów:

Katalog /home/prisonbreak/bin powinien być tylko do zapisu przez administratora systemu. W przeciwnym wypadku użytkownik może przekopiować sobie do niego powłokę i ją uruchomić:

prisonbreak@darkstar:~$ cp /bin/sh /home/prisonbreak/bin; sh

Dlatego katalog ten powinien mieć odpowiednie prawa i właścicielstwo:

chmod 755 /home/prisonbreak/bin
chown root:root /home/prisonbreak/bin

6. Blokada wykonywania innych poleceń z poziomu SSH:

Jeśli nasz użytkownik prisionbreak łączy się z serwerem za pomocą SSH to powinniśmy zablokować mu możliwość wykonywania innych poleceń niż uruchomienie zastrzeżonej powłoki. Dlaczego? Ponieważ może dojść do sytuacji, w której użytkownik odpali czystą powłokę, która nie załaduje żadnych plików konfiguracyjnych – tym samym omijając wszystkie ograniczenia, jakie dotychczas zostały nałożone:

$ ssh prisonbreak@darkstar.net -t "bash --noprofile --norc"

W tym celu należy skonfigurować SSH, aby umożliwiało naszemu użytkownikowi tylko dostęp do systemu za pomocą klucza, a nie hasła. Przy definicji autoryzowanych kluczy możemy określić, jakie polecenie ma być wykonane przez SSH zaraz po zalogowaniu. Przykładowy wpis w pliku .ssh/authorized_keys może mieć postać:

command="rbash --rcfile .bash_profile",no-port-forwarding,no-x11-forwarding,
no-agent-forwarding ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDMRyYZmgfx8xLD9Bx
xQU0khTGtZVS6ZJisd/1MGetiokYigwtmeuJfEubHUWjyWXeaFfy20QIeGY0oxYGTB8cPvaDS7r
ibHwTSlwndr5KkqtrqL+WIjf0OOEr80dqaGtMmvyFpQFU8Wqhet5lyhmYXoNwP1mhEB3wzanXfu
XICgaGAxpqBSBgosqwnwJ9JDqmdq2MBhlnA+NaE+VJ1OK/FrkAf4Vz1GVV6xjK4go4s39b4vHl9
M99jjdY3TxtEfcFE5kk3cZXSyvM8DCK0DHAN9qhN0Pe7qMd9uTcjXIzLtXyH0sTvSYBlTbTT5wk
bmgL9/yjPSYp7D4xjpg+P419V rbash_only

Możemy też po prostu za pomocą uprawnień ACL odebrać danemu użytkownikowi prawa do wykonywania powłoki bash (zakładając, że skopiowaliśmy ją pod nazwą rbash, a nie użyliśmy linku symbolicznego):

setfacl -m u:prisonbreak:r /bin/bash

Analogicznie nie powinniśmy udostępniać polecenia ssh samemu użytkownikowi w ograniczonej powłoce. SSH jest dość niebezpiecznym poleceniem, które pozwala niezaufanemu użytkownikowi uruchomić nieograniczoną pod-powłokę. Wystarczy użyć ssh i połączyć się do tego samego serwera z odpowiednim parametrem uruchamiając później odpowiednią sekwencję klawiszy:

prisonbreak@darkstar:~$ printenv SHELL
/bin/rbash
prisonbreak@darkstar:~$ ssh -o PermitLocalCommand=yes -l prisonbreak localhost
prisonbreak@darkstar:~$ [Enter]
prisonbreak@darkstar:~$ ~C
ssh> !/bin/bash
prisonbreak@darkstar:~$ printenv SHELL
/bin/bash

7. Ustawienie z góry zmiennych $HISTFILE oraz $HISTSIZE:

Trik jest prosty. Użytkownik za pomocą tych zmiennych może stworzyć dowolny plik i wstrzyknąć do niego dane:

prisonbreak@darkstar:~$ export HISTFILE=evil.sh
prisonbreak@darkstar:~$ export HISTSIZE=0
prisonbreak@darkstar:~$ export HISTSIZE=100
prisonbreak@darkstar:~$ #!/bin/sh
prisonbreak@darkstar:~$ echo "WTF?"
prisonbreak@darkstar:~$ exit
prisonbreak@darkstar:~$ cat evil.sh
#!/bin/sh
echo "WTF?"
exit

Dlatego do wcześniej zdefiniowanego pliku .bash_profile należy dodać przykładowe wartości:

PATH=$HOME/bin
typeset -r PATH 
export PATH
export HISTFILE=.bash_history
typeset -r HISTFILE
export HISTSIZE=1000
typeset -r HISTSIZE

Wówczas przy próbie nadpisania zmiennej użytkownik otrzyma komunikat:

prisonbreak@darkstar:~$ export HISTFILE=evil.sh
rbash: HISTFILE: readonly variable

8. Ostrożność przy przyznawaniu dostępu do konkretnych programów:

Wcześniejsze założenie przewiduje możliwość korzystania przez użytkownika prisonbreak z programów gzip oraz gunzip. Do osiągnięcia tego celu możemy wykonać linki symboliczne w jego ścieżce dostępu do w/w programów:

ln -s /bin/gzip /home/prisonbreak/bin/gzip
ln -s /bin/gunzip /home/prisonbreak/bin/gunzip

Niestety z udostępnianiem programów również należy bardzo uważać. Jak mogliśmy się przekonać w serii „Uciekając z sudo cz. 1, cz. 2, cz. 3” bardzo wiele programów umożliwia ucieczkę do powłoki. Dla przypomnienia kilka z nich:

 • ftp (!/bin/sh)
 • gdb (!/bin/sh)
 • more (!/bin/sh)
 • less (!/bin/sh)
 • man (!/bin/sh)
 • vi (:!/bin/sh)
 • find (/ -name cat -exec /bin/sh \;)
 • scp (-S /tmp/evil.sh x y:)
 • awk ('BEGIN { system("/bin/sh") }')
 • python (import os; os.system("/bin/sh"))
 • php (exec("sh -i");)
 • perl (-e 'exec "/bin/sh";')
 • lua (os.execute('/bin/sh'))
 • ruby (exec "/bin/sh")
 • irb (exec "/bin/sh")
 • git help status (!/bin/sh)
 • nano (-s "/bin/sh")
 • zip (/tmp/test.zip /tmp/test -T --unzip-command="sh -c /bin/sh")
 • tar (cf /dev/null test --checkpoint=1 --checkpoint-action=exec=/bin/sh)
 • tee (zastępuje przekierowania strumieni: < / > )
 • elinks / lynx / mail / mutt

Więcej informacji: Escape From SHELLcatraz – Breaking Out of Restricted Unix Shells, Linux Restricted Shell Bypass, Shell Escapes

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo, Pen Test

Tagi T a g i : , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.