NFsec Logo

Jak znaleźć ducha w linuksowej skorupie? – eBPF

07/09/2017 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 637, ilość słów: 4070)

A

naliza wydajności często jest ograniczona przez brak widoczności różnych zjawisk zachodzących w systemie. Obserwacja tych zjawisk pozwala inżynierom systemów łatwo identyfikować elementy, które zawierają ograniczenia i mogą być szybsze. “Najnowszym” narzędziem do obserwacji systemu operacyjnego Linux jest BPF (ang. Berkeley Packet Filter). Został on opracowany w 1992 roku, aby zapewnić sposób filtrowania pakietów sieciowych oraz uniknięcia ich bezużytecznego kopiowania z przestrzeni jądra do użytkownika. Początkowo składał się z prostego kodu bajtowego, który był wstrzykiwany z przestrzeni użytkownika do jądra. Tam był sprawdzany przez weryfikator – w celu uniknięcia krachu jądra lub problemów z bezpieczeństwem – i dołączany do gniazda, a następnie uruchamiany na każdym odebranym pakiecie.

Kilka lat później (1997 r.) mechanizm ten został przeniesiony do systemu Linux (v2.1.75) i używany przez niewielką liczbę aplikacji, jak np. tcpdump. Prostota języka oraz dodanie kompilatora Just-In-Time (JIT) przez Erica Dumazeta (2011 r.) w jądrze dla BPF przyczyniły się do doskonałych osiągów tego narzędzia. W 2013 r. Alexei Starovoitov przedstawił propozycję przekształconego i wyposażonego w nowe funkcje BPF. Nowa wersja została zarejestrowana oficjalnie w jądrze v3.15 jako eBPF (rozszerzony BPF – ang. extended BPF), podczas gdy poprzednia wersja stała się cBPF (klasycznym BPF – ang. classic BPF). Od tego czasu przepisano JIT oraz dodano nowe punkty zaczepienia w jądrze (Tracepoint / Kprobe / USDT (ang. Userland Statically Defined Tracepoints)). Dzięki nowym zaczepom programy eBPF mogą być projektowane dla różnych zastosowań, których działanie możemy podzielić na dwa obszary. Pierwszym z obszarów jest sfera śledzenia jądra przez monitorowanie i mierzenie opóźnień zdarzeń systemowych. Drugi obszar natomiast pozostaje w dziedzinie programowania sieciowego, gdzie programy eBPF mogą być podłączane do socketów (v3.19), czy interfejsów wejściowych i wyjściowych tc (ang. traffic controlv4.1) wykonując wiele zadań związanych z przetwarzaniem pakietów. Mogą zostać także wykorzystane w służbie: programowalnych sieci komputerowych, łagodzenia ataków DDoS (wczesne zrzucanie pakietów), poprawy wydajności sieci (eXpress Data Path), systemów wykrywania intruzów (IDS), bezpieczeństwa kontenerów i wielu innych.

Ingo Molnár opisał eBPF jako:

One of the more interesting features in this cycle is the ability to attach eBPF programs (user-defined, sandboxed bytecode executed by the kernel) to kprobes. This allows user-defined instrumentation on a live kernel image that can never crash, hang or interfere with the kernel negatively.

Jak już wspomniałem wcześniej kod BPF jest kompilowany do kodu bajtowego i wysyłany do jądra, gdzie weryfikator decyduje o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Jeśli zostanie zaakceptowany może zostać podpięty do różnych źródeł zdarzeń:

Po odczycie z źródła program BPF ma dwie drogi, aby przekazać pobrane dane z powrotem do przestrzeni użytkownika: albo szczegółowo per zdarzenie albo przez mapy. Te drugie mogą implementować tablice, tablice asocjacyjne lub histogramy, które są odpowiednimi obiektami do przekazywania podsumowujących statystyk (obrazek #1 – wewnętrzny mechanizm eBPF – źródło).

BCC:

BPF Compiler Collection jest zestawem narzędzi do tworzenia wydajnych programów służących do śledzenia i manipulowania zdarzeniami jądra systemu. Posiada także interfejsy w języku Python i LUA do ich developmentu. Zestaw sam w sobie zawiera już dość sporą kolekcję narzędzi wraz z przykładami ich zastosowania. W celu ich wykorzystania wymagane jest jądro w wersji 4.1 lub wyżej (obrazek #2 – wsparcie eBPF w zależności od wersji jądra – źródło). Przykład instalacji BCC oprzemy o Ubuntu 16.04 ze względu na możliwość instalacji jądra w wersji 4.10:

echo "deb [trusted=yes] https://repo.iovisor.org/apt/xenial xenial-nightly main" | \
tee /etc/apt/sources.list.d/iovisor.list
apt-get update
apt-get install linux-image-4.10.0-32-generic linux-headers-4.10.0-32-generic 
apt-get install bcc-tools libbcc-examples
shutdown -r now

Po restarcie systemu narzędzia bcc znajdziemy w katalogu /usr/share/bcc/tools. Jeśli do dyspozycji mamy starsze wersje jądra (pomiędzy 4.1, a 4.8), a interesujące nas narzędzie nie do końca działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami to powinniśmy zainteresować się wersjami dostępnymi w katalogu /usr/share/bcc/tools/old, które zawierają starsze z różnymi obejściami. Poniżej znajduje się demonstracja działania kilku programów bcc – zarówno tych z serii śledzenia aktywności systemowej, jak i aktywności sieciowej:

1) bashreadline – wyświetla wszystkie polecenia wydane w powłoce bash poprzez śledzenie funkcji readline() za pomocą uprobes.

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./bashreadline
TIME   PID  COMMAND
22:30:11 1833  ps x
22:30:21 1833  uname -a
22:36:38 1833  uptime

2) execsnoop – śledzi nowe procesy poprzez wywołanie exec() wyświetlając proces rodzica i inne szczegóły. Poniżej znajduje się lista procesów odpalanych przy okazji polecenia: sudo su –:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./execsnoop
PCOMM      PID  PPID  RET ARGS
sudo       2463  2450   0 /usr/bin/sudo su -
su        2464  2463   0 /bin/su -
bash       2465  2464   0 /bin/bash
groups      2467  2466   0 /usr/bin/groups
ls        2469  2468   0 /bin/ls /etc/bash_completion.d
lesspipe     2471  2470   0 /usr/bin/lesspipe
basename     2472  2471   0 /usr/bin/basename /usr/bin/lesspipe
dirname     2474  2473   0 /usr/bin/dirname /usr/bin/lesspipe
dircolors    2476  2475   0 /usr/bin/dircolors -b
mesg       2477  2465   0 /usr/bin/mesg n

3) opensnoop – program bardzo podobny do powyższego z tą różnicą, że śledzi wywołanie open(). Poniżej znajduje się lista otwieranych plików przy okazji polecenia: ping:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./opensnoop
PID  COMM        FD ERR PATH
2716  ping        3  0 /etc/ld.so.cache
2716  ping        3  0 /lib/x86_64-linux-gnu/libcap.so.2
2716  ping        3  0 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
2716  ping        4  0 /etc/resolv.conf
2716  ping        4  0 /etc/resolv.conf
2716  ping        4  0 /etc/nsswitch.conf
2716  ping        4  0 /etc/ld.so.cache
2716  ping        4  0 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files.so.2
2716  ping        4  0 /etc/host.conf
2716  ping        4  0 /etc/hosts
2716  ping        4  0 /etc/ld.so.cache
2716  ping        4  0 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
2716  ping        4  0 /etc/ld.so.cache
2716  ping        4  0 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_dns.so.2
2716  ping        4  0 /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2
2716  ping        4  0 /etc/hosts

4) ext4slower – śledzi operacje systemu plików ext4 (istnieją wersje dla: brtfs, xfs oraz zfs), które zajmują więcej niż X milisekund. Poniżej znajduje się lista operacji, które zajęła więcej niż 10 milisekund poleceniu: apt-get remove snapd:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./ext4slower 10
Tracing ext4 operations slower than 10 ms
TIME   COMM      PID  T BYTES  OFF_KB  LAT(ms) FILENAME
21:53:48 mandb     8234  S 0    0     12.14 8234
21:53:48 dpkg      8523  S 0    0     10.82 status-new
21:53:48 apt-get    8019  R 47095092 0     13.47 srcpkgcache.bin
21:53:48 apt-get    8019  W 47095191 0     20.12 pkgcache.bin.1xKxwV

5) cachestat – co sekundę pokazuje statystyki odnośnie trafień i chybień w page cache. Poniżej znajdują się statystyki pokazujące ciągłe odpytywanie o zawartość katalogu /etc/ poleceniem: ls -al /etc:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./cachestat
  HITS  MISSES DIRTIES READ_HIT% WRITE_HIT%  BUFFERS_MB CACHED_MB
  2585    4    4   99.7%    0.1%      84    441
  3244    12    10   99.3%    0.1%      84    441
  3228    0    0   100.0%    0.0%      84    441
  6391    0    0   100.0%    0.0%      84    441
  1083    0    0   100.0%    0.0%      84    441

6) biosnoop – śledzi operacje wejścia/wyjścia urządzeń blokowych pokazując informacje o procesie, dysku oraz opóźnieniach.

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./biosnoop
TIME(s)    COMM      PID  DISK  T SECTOR  BYTES  LAT(ms)
14.995055000  updatedb    8603  sda   R 4327128  4096    0.34
14.999967000  updatedb    8603  sda   W 9017344  688128   3.43
17.441281000  jbd2/sda1-8  332  sda   W 4642296  40960   0.46
17.443919000  jbd2/sda1-8  332  sda   W 4642376  4096    0.07
42.060127000  bash      8584  sda   R 1371008  16384   1.16
42.061292000  rmdir     8584  sda   R 1371040  24576   0.43
46.657396000  mc       8586  sda   W 627880  4096    0.11

7) biotop – śledzi operacje wejścia/wyjścia z danego czasu i sporządza listę programów wraz z podsumowaniem ich aktywności:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./biotop 60 1
Tracing... Output every 60 secs. Hit Ctrl-C to end
21:03:08 loadavg: 0.15 0.06 0.02 1/186 4759

PID  COMM       D MAJ MIN DISK    I/O Kbytes AVGms
1235  kworker/u2:2   W 8  0  sda    193  46948  4.02
4698  updatedb     R 8  0  sda    7033  30604  0.30
333  jbd2/sda1-8   W 8  0  sda    756  14848  0.10
4698  updatedb     W 8  0  sda     5  2552  4.74
4282  dpkg       W 8  0  sda    161  2416  0.17
3785  dpkg       W 8  0  sda     73  1516  0.11
3825  mandb      W 8  0  sda     20   688  0.25
4670  dpkg       W 8  0  sda     1   548  0.83
4698  bash       R 8  0  sda     1   16  1.33
3769  apt-get     W 8  0  sda     1   12  0.14
4494  insserv     W 8  0  sda     3   12  0.16
4731  mc        W 8  0  sda     1   12  0.12

8) gethostlatency – pokazuje opóźnienie dla wywołań funkcji getaddrinfo/gethostbyname w całym systemie:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./gethostlatency
TIME   PID  COMM         LATms HOST
22:41:38 8642  curl         43.37 nfsec.pl
22:41:52 8643  hostname        0.13 darkstar
22:42:01 8644  ping         16.77 wp.pl
22:43:15 8645  ssh          75.02 darkstar.example.com

9) tcplife – śledzi połączenia TCP dla zdalnych i lokalnych portów oraz konkretnych procesów PID:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./tcplife -tD 80
TIME(s)  PID  COMM    LADDR      LPORT RADDR      RPORT TX_KB RX_KB MS
0.000000 9000 links   10.0.2.15    52608 213.180.141.140 80    0   0 5136.69
11.983495 9000 links   10.0.2.15    48868 213.180.141.188 80    0   9 12505.75
11.983542 9000 links   10.0.2.15    34960 213.180.141.148 80    0   2 12530.80
11.984304 9000 links   10.0.2.15    41138 216.58.209.68  80    0   0 12531.60
11.984767 9000 links   10.0.2.15    52988 213.180.141.132 80    0   0 12507.60
11.985196 9000 links   10.0.2.15    47092 213.180.141.178 80    0   0 12530.88
11.985682 9000 links   10.0.2.15    35604 213.180.141.156 80    0  68 12580.80
11.986178 9000 links   10.0.2.15    59688 213.180.141.150 80    0   0 12531.68
11.986532 9000 links   10.0.2.15    57260 213.180.141.128 80    0   0 12533.65
31.357647 9018 http    10.0.2.15    40066 91.189.91.26  80    0 1011 1027.56

10) tcpaccept – śledzi aktywne połączenia TCP dzięki monitorowaniu connect() (o tcpretrans możemy przeczytać tutaj):

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./tcpconnect -t
TIME(s) PID  COMM     IP SADDR      DADDR      DPORT
0.000  2518  telnet    4 127.0.0.1    127.0.0.1    22
19.902  2520  links    4 192.168.111.2  192.168.111.2  80
49.121  2539  wget     4 10.0.2.15    37.187.104.217  80
49.222  2539  wget     4 10.0.2.15    37.187.104.217  443

i wiele innych (obrazek #3 – inne skrypty eBPF – źródło). Jednak moim faworytem jest ttysnoop, który potrafi przechwytywać informacje wyjściowe z danego terminala (czyli administrator może w czasie rzeczywistym zobaczyć, co się dzieje na dowolnej konsoli użytkownika):

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./ttysnoop -h
usage: ttysnoop [-h] [-C] device

Snoop output from a pts or tty device, eg, a shell

positional arguments:
 device     path to a tty device (eg, /dev/tty0) or pts number

optional arguments:
 -h, --help   show this help message and exit
 -C, --noclear don't clear the screen

examples:
  ./ttysnoop /dev/pts/2  # snoop output from /dev/pts/2
  ./ttysnoop 2       # snoop output from /dev/pts/2 (shortcut)
  ./ttysnoop /dev/console # snoop output from the system console
  ./ttysnoop /dev/tty0   # snoop output from /dev/tty0

Co w przypadku, gdy chcemy prześledzić dowolny proces? Możemy wykonać to za pomocą trace. Dla przykładu podepnijmy się do procesu apache2 i sprawdźmy, jakie pliki otwiera funkcja do_sys_open():

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# pidof apache2
1052 1051 1048
root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./trace -p 1052 'do_sys_open "%s", arg2'
PID  TID  COMM     FUNC       -
1052  1069  apache2   do_sys_open   /var/www/html/index.html
1052  1069  apache2   do_sys_open   /etc/localtime

Możemy również wyświetlić listę tracepointów i sond USDT danego procesu:

root@darkstar:/usr/share/bcc/tools# ./tplist -p 1052
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so libpthread:pthread_start
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so libpthread:pthread_create
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so libpthread:pthread_join
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so libpthread:pthread_join_ret

Dla lepszego ich wsparcia powinniśmy skompilować wybrany język lub serwer z odpowiednimi parametrami np.:

- MySQL / PostgreSQL : --enable-dtrace
- JVM        : -XX:+ExtendedDTraceProbes (przy uruchomieniu)
- NodeJS       : --with-dtrace
- Python       : --with-dtrace
- Ruby        : --enable-dtrace

Jeśli jesteśmy zainteresowani rozwijaniem własnych narzędzi ebpf z pomocą bcc powinniśmy zapoznać się z bcc Reference Guide oraz bcc Python Developer Tutorial.

Podsumowanie:

“eBPF to niesamowita technologia jądra Linuksa napędzająca niestandardowe narzędzia do analizy, które mogą być uruchamiane na produkcji, aby znaleźć wygrane na wydajności, których nie są w stanie wykryć inne narzędzia. Dzięki niej, jak nigdy dotąd możemy wyciągnąć miliony metryk z jądra i aplikacji oraz badać uruchomione programy. To supermoc.” – jak powiedział Brendan Gregg – ten sam, który stworzył DTraceToolkit – zresztą bardzo wiele skryptów z tego rozwiązania zostało właśnie przeniesione do BCC. Kamienie milowe nowych funkcjonalności eBPF w kolejnych wersjach jąder (3.18, 3.19, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11) czynią ten projekt jednym z ważniejszych, jeśli chodzi o analizę systemu. Stawia to Linuksa jako system operacyjny i jądro w świetle doskonałej platformy do analizy aplikacji (oprócz konkretnych narzędzi dostarczonych z aplikacjami). Niektóre rzeczy są łatwiejsze do debugowania z poziomu jądra np. jak performuje system plików i urządzenia pamięci masowej; czy planista blokuje aplikację oraz gdzie jest wąskie gardło na sieci. Dzięki eBPF możemy zbadać obszary systemu operacyjnego, na które aplikacja jest totalnie ślepa.

Więcej informacji: New (and Exciting!) Developments in Linux Tracing, Trace Aggregation and Collection with eBPF, TraceCompass, Dynamic Tracing Tools for Linux, Dive into BPF, Notes on BPF & eBPF

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.